ESSUES, bu gizlilik s�zle�mesini; ESSUES websitesi kullan�c�lar�ndan toplanan ki�isel bilgilerin gizlilili�ine duydu�u sayg�y� g�stermek i�in d�zenlemi�tir. Web sitesi kullan�c�lar�ndan toplanan bilgiler, siz kullan�c�lar taraf�ndan g�n�ll� olarak ibraz edilmi� olan isim, adres, e-posta adresi, telefon veya fax numaras� ile i� ba�vurular� i�in g�nderilen �zge�mi� belgelerindeki di�er bilgilerden olu�maktad�r. ESSUES, bu bilgileri ne i�in istedi�ini ve nas�l kullanaca�� konular�nda bilgilerin ibraz�ndan �nce sizi bilgilendirecektir. Bu nedenle, bu bilgileri ibraz etmek ya da etmemek siz websitesi kullan�c�lar�n�n inisiyatifinde olacakt�r. Ayr�ca, ESSUES istatistiksel analiz yapmak amac�yla IP adreslerinden ve �erezlerden (cookies) baz� bilgileri de toplamaktad�r. ESSUES, bu web sitesine verdi�iniz ki�isel bilgileri, bilgilerin siteye giri�i s�ras�nda size �zellikle belirtmedi�i s�rece bilerek ve isteyerek ���nc� ki�ilere sunmayacak veya transfer etmeyecektir. Siz kullan�c�lar�n gizlili�ini sa�lamak temel ilkemiz olup, ESSUES online toplad��� ki�isel bilgilerinize izinsiz giri�imi �nleyecek gerekli g�venlik tedbirlerini alm��t�r.

G�ZL�L�K